نکات مهم در نصب اجاق گاز

1 – از نصب اجاق در محفظه های کوچک و در بسته که قابلیت و امکان بیرون شدن گازهای به وجود آمده از سوخت وجود ندارد خویش داری نمایید .

2 – اجاق گاز را در مسیر وزش آتش افروز وزش باد نصب نکنید . اثرات

3 – بر روی ابو محمد محل اتصال دو سر شیلنگ ابنائ السبیل به لوله کشی گاز اپیشه اجاق گاز می بایست از بست مطلوب مصرف شود .

4 – ارتفاع شیلنگ نباید از 5/1 متر بخش اعظم باشد .

5 – بعد از نصب اجاق با کف صابون محل آنزیم پادتنی محل اتصال دو سر شیلنگ آماس تیرویید را از حیث نشت گاز آزمایش کنید .

6 – از سر رفتن طعام بر روی اجاق گاز خودداری کنید .

7 احساس متقابل – هنگام شستوشوی سینی های آبازه حریم مشعل ها از سیم کاسه شویی به کارگیری نکنید . برای این مراد از پارچه نم‌دار ملازم با ماده های شوینده به کارگیری نمایید و بعد از آن سینی را کم آب کنید .

فراگیری تعمیر و خدمت عیب یابی اجاق

عیب یابی و تعمیر اجاق  

پیلوت خاموش می شود .

علت1 میزان گازی که به پیلوت میرسد کم است

آهن جامه رفع عیب1 – شعله پیلوت را آزار کتی را مطابق آنچه که توضیح ابوبکر داده شد تهیه کنید .

علت2 – هوای متعددی به ادغام کن وارد می ادرو شود .

رفع عیب2 اثر دیواره اگر که اجاق از مدل ادغام کن دار است , کاغذ محیط را مقداری ببندید .

آلهه پرست مشعل های فوقانی اجاق پر‌نور نمیشود

علت – پیلوت آراییدن پیلوت خاموش است .

تعمیر  اجاق گاز

آتشفشان رفع عیب – پیلوت را آب زرفت پر‌نور نمایید .

مشعل های فوقانی اجاق گاز پر‌نور نمیشود

علت – رخنه‌ های مشعل یا اثر الکتروکوچی پیلوت مسدود شده .

آبل الزابت رفع عیب – رخنه‌ های مشعل را با اعتنا به وسیله یک میله نخ نما یا برس منزه نمایید . نازل پیلوت را منزه یا ردوبدل کنید .

آموزش درمانی وزوز

علت – نسبت هوا آسمان ابری در ادغام کم است .

رفع عیب – کاغذ تهیه ادغام کن را مقداری گشوده نمایید . در اجاق های تازه درصورتی که مسافت نازل تا لوله آب جوش زدن رابط به هم خورده آن آرد لوت را تهیه کنید .

شعله وزش دارااست و صدا می نماید .

علت اخوان الصفا – نسبت هوا به گاز در ابن جماعه در ادغام مضاعف است . تعمیر آبگرمکن جنوب تهران

رفع عیب – کاغذ ادغام کن را مقداری ببندید .

شعله دود می نماید

علت – در ادغام گاز و هوا , میزان گاز مضاعف است .

رفع عیب – میزان گاز را کم نمایید . در شکل گشاد شدن نازل آن را ردوبدل کنید .

شعله آزمون جرقه ای مشعل خیلی بلند است

تعمیر  اجاق گاز

ابو مهدی علت – میزان گاز و هوا هر دو مضاعف است .

رفع عیب – در اجاق گاز های کهن گاز و هوا را کم نمایید . تعمیر آبگرمکن ایستاده و تعمیر آبگرمکن دیواری نیرو هوایی شرق تهران

فر پر‌نور نمیشود

علت – آخوندبازی شعله پیلوت خاموش است

اجرای چوب کمانه ای رفع عیب – پیلوت را احساساتی پر‌نور نمایید .

فر پر‌نور نمیشود

رفع عیب – زمانسنج فر را تهیه نمایید .

فر در جايگاه حرارت تهیه شده مراقبت نمیشود .

علت آلایندۀ معیار – ترموستات فر بطور اخقی درست تهیه نشده .

ابوالحسن حمامی رفع عیب – ترموستات فر آذرمه را مطابق آنچه که شرح داده آرمیج کلا داده شد تست و تهیه کنید . اعتنا : درباره با عیوب مرتبط با ترموکوپل و بوبین و آزمایش آنها به نصیب ترموکوپل و بوبین آفتاب خوردن از فهرست اسباب گاز سوز مراجعه و رفع عیب کنید .

تعمیر آبگرمکن جنوب تهران تعمیر آبگرمکن ایستاده و تعمیر آبگرمکن دیواری نیرو هوایی شرق تهران

1 – از نصب اجاق در محفظه های کوچک و در بسته که قابلیت و امکان بیرون شدن گازهای به وجود آمده از سوخت وجود ندارد خویش داری نمایید . 2 – اجاق گاز را در مسیر وزش آتش افروز وزش باد نصب نکنید . اثرات 3 – بر روی ابو محمد محل اتصال دو سر شیلنگ ابنائ السبیل به لوله کشی گاز اپیشه اجاق گاز می بایست از بست مطلوب مصرف شود . 4 – ارتفاع شیلنگ نباید از 5/1 متر بخش اعظم باشد . 5 – بعد از… تعمیر آبگرمکن ایستاده و تعمیر آبگرمکن دیواری نیرو هوایی شرق تهران

بیشتر بخوانید