شما این‌جا هستید

لوله بازکنی

لوله بازکنی تهران

لوله بازکنی شمال تهران

ارزیابی وضعیت مدیریت مواد زاید ساختمانی : ( مطالعه موردی شهر کرمان در سال ۱۳۸۷ ) حمل نخاله و حمل مصالح شمال تهران 

ارزیابی وضعیت مدیریت مواد زاید ساختمانی : ( مطالعه موردی شهر کرمان در سال ۱۳۸۷ )

گوشه ای : مورد و انگیزه : بخش بیشتر ای از مواد زاید جامد شهری را زایدات ساختمانی تشکیل می‌دهد . صنعت ساخت و ساز مقادیر متعددی از منابع ارگانیک را مصرف کرده و مقادیر عظیمی از زایدات ساختمانی ساخت می نماید . به این ترتیب مدیر زایدات ساختمانی یک زمینه حیاتی , به ویژه در میهن های در حال پیش رفت می‌باشد و این مدیر نیاز به تدبیر از چگونگی گردآوری , بازیافت و دفع ترکیبات زاید ساختمانی دارااست . این مطالعه به خواسته بررسی میزان ساخت , شرایط گردآوری و حمل , بازیافت و دفع زایدات ساختمانی شهر کرمان در سال ۱۳۸۷ انجام گرفته است . روش بررسی : این تحقیق یک مطالعه توصیفی – مقطعی بود . برای انجام این مطالعه ابتدا موضوعات و مطالب ما یحتاج بر طبق هدف ها پژوهش طبقه بندی شدند . مقاله ها فرنگی در خصوص زایدات ساختمانی و تجارب کشورهایی که در مورد رئیس و بازیابی این جور از زایدات دارنده سوابقی بودند مورد مطالعه قرار گرفت . بعد از آن پرسشنامه کاملی پباده سازی وتدوین شد . دستاورد ها و نتایج : در شهر کرمان روزمره ۲۴۰۰ بدن زایدات ساختمانی ساخت می شود . میزان سرانه تولیدی مواد زاید ساختمانی درین شهر۰۰۵/۰ کیلوگرم درطول روز است که‌این میزان طی ۶ سال قبل ارتقاء داشته است . از ۲۴۰۰ بدن زایدات ساختمانی ۱۲۰ بدن آن ( ۵ % ) بازیافت شده و ۲۲۸۰تن آن ( ۹۵ % ) دفع می شود . اکثر زایدات ساختمانی بازیابی شده آهن آلات ( ۳ % ) , خاک ( ۲ % ) , خشت ( ۱ % ) , چوب ( ۵/۰ % ) و آسفالت ( ۵/۰ % ) می‌باشد . روش معمول دفع زایدات ساختمانی درین شهر ذخیره کردن در محل هایی است که از لحاظ زیست محیطی , بهداشتی و تفریحی اشکالی نداشته باشد . برای اجرای یک برنامه برنده بازیابی زایدات ساختمانی داشتن داده ها در رابطه کمیت و کیفیت این دسته زایدات , محل بازیابی و به به عبارتی مقدار بازار خرید و فروش مواد زاید ساختمانی اهمیت داراست . ساخت روشی سیستماتیک برای گردآوری , حمل , دفع و بازیافت زایدات ساختمانی در تراز شهر کرمان قدمی اثر گذار در پیشبرد هدف ها گسترش این شهر خواهد بود . نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج بدست آمده در زمینه‌ی بررسی میزان ساخت مواد زاید ساختمانی و مدیرت آنان در تایلند , بازیابی مواد زاید ساختمانی از روش فرایندهای مکانیکی در تایوان و بررسی ساخت و رئیس مواد زاید ساخنمانی در یونان منطبق دارااست .  حمل نخاله شمال تهران

ایجاد و مرتب سازی ضایعات ساختمانی در کشورهای در حال پیش رفت مطالعه ی موردی کلان شهر تهران

منتخب : صنعت ساخت وساز یکی‌از مهمترین قسمت های اقتصادی هر جامعه به شمار می‌رود . این صنعت هر ساله حجم عظیمی از مواد ناپخته هر مرز و بوم را مصرف و مقابل میزان متعددی ضایعات ایجاد می نماید . باصرفه سازی مصرف مصالح ساختمانی خیر فقط هزینه ها را کاهش میدهد , بلکه امداد مؤثری به گسترش ی استوار می نماید . درین نوشتار , با تمرکز بر ساخت وساز در کشورهای در حال پیش رفت , رئیس ضایعات ساختمانی تحت عنوان راهکاری برای بهبود سود وری ساخت مورد مطالعه قرار می‌گیرد . موقعیت ساخت و رئیس ضایعات ساختمانی در کلان شهر تهران تحت عنوان حوزه‌ یی در حال پیش رفت بررسی , و با حالت کشورهای پیش رو در زمینه ی مدیر ضایعات ساختمانی مقایسه شده‌است . به‌دنبال , سختی ها جانور در مسیر اجرای اصول رئیس ضایعات ساختمانی در کشور ایران مورد دعوا قرار گرفته اند . براساس یافته های این تحقیق , برای اجرای راهکارهای رئیس ضایعات ساختمانی در صنعت ساخت کشور‌ایران , دولت می بایست ضمن پایه گذاری کردن مقررات مؤثر در این مورد , به پایه گذاری کردن استانداردها و راهبرد هایی هم مبادرت نماید . برعلیه , سازندگان می بایست بنا ها را راساس ساخت کم ترین ضایعات پباده سازی نمایند و روش های ساخت امروزی نظیر به کارگیری از قطعات و قسمت های پیش ساخته را به کار گیرند .

مکان یابی محل باصرفه دفع پسماند ساختمانی با استعمال از طریق مخلوط خطی وزنی , مطالعه موردی شهر اصفهان

بخشی : مقدمه : از پیامدهای بسط روزافزون فضاهای شهری , ایجاد انبوه پسماند شهری اعم از پسماندهای ناشی از کار های ساختمانی است . از این رو , طرح ریزی دارای انسجام مبنی بر اصول مدیریتی و مهندسی برای سوق دهی این مدل از پسماندها واجب به حیث می‌رسد . از آن جایی که هیچ مدل مطالعات گذشته درباره با مکان یابی اصولی و با صرفه محل دفع این پسماندها در شهر اصفهان با اعتنا به معیارهای جان دار صورت نگرفته است , در مطالعه حاضر , میزان مطلوبیت زمین ها شهر اصفهان جهت دفع پسماندهای ساختمانی این شهر , با به کار گیری از طریق مخلوط خطی وزنی و به یاری سیستم داده ها جغرافیایی بررسی شد . روش ها : مطالعه حاضر از مدل کاربردی توسعه و گسترش ای بود . به خواسته شناسایی شایسته ترین مکان برای دفع پسماند ساختمانی شهر اصفهان , ۱۹ لایه اطلاعاتی در محدوده شهر اصفهان در دو شاخه دارای اهمیت پارامترهای اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی گونه بندی شد . بعد از آن , به مراد وزن دهی هر لایه , از ایده ها کارشناسی در قالب ماتریس مقایسات زوجی ( روش محاسبه سلسله مراتبی ) به کارگیری شد . همینطور , استانداردسازی لایه های ترازو با به کارگیری از منطق فازی و تعریف توابع عضویت فازی مطلوب برای هر واحد سنجش انجام گرفت و در غایت , نقشه مطلوبیت ناحیه برای دفع پسماند به یاری توابع همپوشانی نقشه های استاندار شده وزن دار و هم ۱۶ لایه محدودیت به دست آمد . دستاورد ها : با اعتنا به نتایج حاصل از طبقه بندی نقشه آخری مطلوبیت محل دفع پسماند , بیش تر از ۹۵ درصد از مرحله حوزه‌ مورد مطالعه از حالت بی نقص نامطلوب برای دفع پسماند ساختمانی برخوردار بوده و محدوده های با مطلوبیت فراوان مضاعف کمتر از ۲ درصد از مساحت شهر را به خویش اختصاص بخشید که در غایت , از فی مابین این بخشها , ۴ محدوده تحت عنوان آیتم های پیشنهادی برای محل دفع پسماند ساختمانی شهر اصفهان شناسایی و معرفی شد . فیض گیری : بضاعت و سودمندی سامانه داده ها جغرافیایی در پیاده سازی روش های تصمیم گیری یک سری معیاره برای مکان یابی محل دفع پسماندهای شهری و ادغام معیارهای متعدد یه خرده و کیفی نشان داده شد . معرفی ۷۸/۱ درصد از مساحت کل ناحیه تحت عنوان حوزه‌ دوچندان مطلوب برای محل دفع نشان دهنده آلرژی و توجه بالای جور wlc بوده و هم محدودیت ناحیه را برای دفع پسماند متذکر می شود .

گوشه ای : مورد و انگیزه : بخش بیشتر ای از مواد زاید جامد شهری را زایدات ساختمانی تشکیل می‌دهد . صنعت ساخت و ساز مقادیر متعددی از منابع ارگانیک را مصرف کرده و مقادیر عظیمی از زایدات ساختمانی ساخت می نماید . به این ترتیب مدیر زایدات ساختمانی یک زمینه حیاتی , به ویژه در میهن های در حال پیش رفت می‌باشد و این مدیر نیاز به تدبیر از چگونگی گردآوری , بازیافت و دفع ترکیبات زاید ساختمانی دارااست . این مطالعه به خواسته بررسی میزان ساخت , شرایط…

بیشتر بخوانید
اجرای طرح ضربتی جمع آوری ضایعات و نخاله های ساختمانی توسط شهرداری لاهیجان حمل نخاله و حمل مصالح شمال تهران 

اجرای طرح ضربتی جمع آوری ضایعات و نخاله های ساختمانی توسط شهرداری لاهیجان

به نقل از مقر آگهی دیارمیرزا طرح ضربتی گردآوری ضایعات و نخاله های ساختمانی به وسیله شهرداری لاهیجان با امر فوری شهر دار لاهیجان در دست مبادرت است . واحد سرویس ها شهر شهرداری در اقدامی ضربتی گردآوری ضایعات و نخاله های ساختمانی را از مورخ ۹۳/۱۰/۳۰ به دوران یک هفته آغاز کرده است . با دقت به […]
به نقل از مقر آگهی دیارمیرزا طرح ضربتی گردآوری ضایعات و نخاله های ساختمانی بوسیله شهرداری لاهیجان با فرمان فوری شهر دار لاهیجان در دست مبادرت است .
agashte واحد سرویس ها شهر شهرداری در اقدامی ضربتی گردآوری ضایعات و نخاله های ساختمانی را از مورخ ۹۳/۱۰/۳۰ به مقطع یک هفته آغاز کرده است . با دقت به‌وجود نخاله ها و ضایعات بسیار در مرحله شهر با انگیزه پاک سازی و دقت به بهداشت محیط این طرح متبوع ویژه مدیر شهری قرار گرفت .

شهر دار لاهیجان : سیاست شهرداری لاهیجان به کارگیری از پتانسیل نیروهای انسانی زبده برای سازمان کارها شهر است

شهر‌دار لاهیجان اعلام کرد : سیاست گروه مدیر شهری ( شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان ) به کار گیری از پتانسیل نیروهای انسانی زبده برای سازمان کارها شهر است .  حمل نخاله در شمال تهران
در اولیه گردهمایی شورای معاونین و مدیران ارشد اداری شهرداری , شهر دار لاهیجان اذعان کرد : از زحمات و همت های صادقانه مرتضی پور در حین دوران سرپرستی شهرداری و کحالی شهر دار دیرین لاهیجان , قدردانی و قدرانی می‌نمایم و از حضور در شهر لاهیجان با وجود شهروندانی فهیم و فرهنگ و تمدن پرور خوشحالم .
آگشته افزود : عمل در شهرداری , مقدس است . زیرا سرویس به رفتار خداست و چه خدمتی فراتر از این که به مردمان سرویس کنیم و شهروندان به معاش در‌این شهر افتخار نمایند .
او اظهار‌کرد : داشتن توان سازمانی می بایست بر مبنای سواد و تجربه سازمانی باشد و با شعار , توان بدست نمی آید .
شهر دار لاهیجان خاطرنشان کرد : میثاقی با نیز داریم و آن نیز قسم شدن با نیز برای سرویس به شهروندان است .
آگشته درپی افزود : ساختار شهرداری لاهیجان می بایست تصحیح شود . ولی هیچگونه تزریق نیرو از بیرون به ساختار شهرداری نخواهیم داشت . انگیزه ما استعمال از پتانسیل جانور و به کار گیری از نیروی های انسانی زبده شهرداری لاهیجان در سازمان کارها شهر است .

۹۰ تن نخاله به وسیله کارداران حیطه ۶ کرج گردآوری شد

مدیریت ناحیه شهرداری کرج از گردآوری و حمل ۹۰ بدن نخاله به وسیله حوزه‌ ۶ در طرح ( بهبود نگهداشت شهر ( ناحیه ۹ خبر اعطا کرد .
به نقل از مقر خبری مدیر شهری کرج , محمدکاظم تفته رئیس حیطه ۶ از توزیع ۳۰ بدن آسفالت در کوچه شهید صالحپور در طرح بهبود نگهداشت شهر در حوزه‌ ۹ به وسیله حیطه ۶ خبرداد و اظهار‌کرد : نصب ۱۰ عدد تابلو , ردوبدل و تعمیر ۴ عدد تابلو دیرین و فرسوده , هرس ۵ اصله درخت که بازدارنده رویت کرد رانندگان شده بود به وسیله معاونت عمران و ترافیک حیطه ۶ در طرح مذکور صورت گرفت .

او ادامه اعطا کرد : گردآوری و حمل ۹۰ بدن نخاله , شستشوی هزار متر ارتفاع از جداول و سطل های مکانیزه و حذف زوائد بصری با اعزام ادوات و اتومبیل آلات سنگین وزن به ناحیه ۹ به وسیله معاونت سرویس ها شهری در‌این طرح انجام شد .

مدیریت حوزه‌ ۶ تیتر کرد : فضای سبز حوزه‌ ۶ هم با انجام ۶۰۰ مترمربع نخاله کشی , تمیزکاری و گردآوری برگ در بلوار جمهوری جنوبی به ارائه سرویس ها در طرح بهبود و نگهداشت پرداخت .

او در پایان اعلام‌کرد : اجرای چهارضد متر مربع نقاشی کردن و امحاء دیوار نویسی هم اعم از اقدامات زیباسازی حوزه‌ ۶ در چارچوب این طرح بود .

ثبت بیشتراز ۹۶ فقره تخلف بوسیله خودروهای حمل نخاله ساختمانی در زاهدان

زاهدان – ایرنا – مدیرعامل اداره رئیس پسماند شهرداری زاهدان اعلام‌کرد : ۹۶ فقره تخلف در ۹ ماهه ابتدا این سال به وسیله خودروهای حمل خاک و نخاله ساختمانی در تراز این شهر ثبت شده‌است .
محمد حسین زهی هنگامی روز پنج شنبه در اظهار کرد و گو با خبر نگار ایرنا اظهار داشت : تخلف ۹۶ دستگاه اتومبیل درین مقطع صورتجلسه و به دادگاه برای اعمال ضابطه مطرح شده شده‌است .
او افزود : با دقت به توسعه و گسترش شهر و ارتقاء ساخت و سازها روزمره هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۴۰۰ بدن ضایعات خاک و نخاله در مرحله شهر زاهدان ایجاد می شود که مدیر , در اختیار گرفتن و سوق‌دهی این ضایعات ساختمانی بر عهده اداره رئیس پسماند است .
او با اشاره به تاثیرات منفی تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله ساختمانی اذعان کرد : وجود خاک و نخاله در کنار معابر شهری مشکلات متعددی بوجود میاورد به خصوص قابلیت و امکان پیدایش تصادفات در شب را ارتقا میدهد .
مدیرعامل اداره رئیس پسماند شهرداری زاهدان از شهروندان تقاضا کرد با این موسسه برای گردآوری و برخورد با خلاف کاران همیاری بیشتری داشته باشند .
او اظهار داشت : از اولِ سال ۹۶ تا کنون برای هزار و ۱۵ دستگاه خودروی مشغول به کار درین بخش از جمله لودر , کمپرسی و غیره تشکیل پرونده و کارت رفت و آمد صادر شده‌است .
به نقل از ایرنا شهرستان زاهدان راءس استان سیستان و بلوچستان با سه بخش مرکزی , نصرت آباد و کورین در جنوب استانهای شرقی و در مسافت ۱۶۰۰ کیلومتری تهران واقع شده‌است و تحت عنوان «کلانشهر» شناخته می شود .

به نقل از مقر آگهی دیارمیرزا طرح ضربتی گردآوری ضایعات و نخاله های ساختمانی به وسیله شهرداری لاهیجان با امر فوری شهر دار لاهیجان در دست مبادرت است . واحد سرویس ها شهر شهرداری در اقدامی ضربتی گردآوری ضایعات و نخاله های ساختمانی را از مورخ ۹۳/۱۰/۳۰ به دوران یک هفته آغاز کرده است . با دقت به […] به نقل از مقر آگهی دیارمیرزا طرح ضربتی گردآوری ضایعات و نخاله های ساختمانی بوسیله شهرداری لاهیجان با فرمان فوری شهر دار لاهیجان در دست مبادرت است . agashte واحد سرویس…

بیشتر بخوانید
آژانس حمل نخاله ساختماني شمال تهران 

آژانس حمل نخاله ساختماني

یکی ازاقدامات حیاتی اداره سرویس ها موتوری شهرداری اصفهان در مورد تمیزکاری شهروبهبودعملکردجابجایی نخاله های ساختمانی ایجادآژانس حمل نخاله وتوزیع باکس های حمل نخاله باحجمی بالغ بر ۲ . ۵ متر مکعب وظرفیت ۳ تا ۴ هزارکیلوگرم درمناطق متفاوت شهرزیبای اصفهان میباشد .

ازمزایای این طرح می توان به مواردذیل اشاره کرد :

استقرارباکس درمحل پیدایش نخاله وجلوگیری ازپراکندگی نخاله وسدمعبر

افزایش بازده کاربدلیل عدم ریختن نخاله روی زمین وبارگیری دوباره

عدم ریزش نخاله درحین حمل درسطح شهر

کاهش هزینه های بارگیری وحمل نخاله

حفظ نظافت وپاکیزگی معابرشهر

واگذاری حمل نخاله ساختمانی حمل و بارگیری آشغال , لوله‌کشی و جوشکاری و . . .

کمپانی صنعتی بهشهر ( سهامی عام ) و کمپانی سهامی عام مارگارین در لحاظ دارااست ,
کمپانی صنعتی بهشهر ( سهامی عام ) و کمپانی سهامی عام مارگارین در لحاظ داراست , سرویس ها مایحتاج خویش مشتمل بر خدمت , تعمیرات و محافظت ماشین‌آ‌لات حمل‌ونقل دربرگیرنده گونه های لیفتراک ( برقی , دیزلی , گازی و بنزینی ) , پالت تراک , کامیون , تراکتور , دامپر , گونه های خودرو سواری , وانت و غیره , تامین نیروی سرویس ها نظافتی , حمل و بارگیری آشغال , حمل نخاله ساختمانی , اسکلت‌سازی به طور اجرای پروژه‌ها , آرماتوربندی و بتن‌ریزی به طور اجرای پروژه‌ها , تخریب ساختمان و بتن به طور اجرای پروژه‌ها , ساخت و نصب مخازن ذخیره روغن , لوله‌کشی و جوشکاری پلی‌اتیلن به طور اجرای تعمیرات موردی , حمل توشه شهری بوسیله خودروی وانت دارنده جواز طرح ترافیک , اجاره‌ای کلنگ بادی , پیکور و دیگر امکانات تخریب در چارچوب قرارداد یک ساله و اجرای جرثقیل در گونه های تناژ۳ الی ۱۰۰ بدن به طور انجام شغل های موردی را از روش مناقصه واگذار نماید .

۲۰۴ پرونده برای کامیون‌های حمل نخاله تشکیل‌شده شده‌است

خبرگزاری تسنیم : مدیرعامل اداره مدیر پسماند شهرداری همدان از تشکیل ۲۰۴ پرونده تخلف برای کامیون های حمل نخاله این شهر خبر اعطا کرد و اعلام‌کرد : آمار دقیقی از کامیون های حمل نخاله نیست البته پیش گویی می شود ۲۰۰ کامیون فعال در همدان وجود داشته باشند .

به نقل از خبرگزاری تسنیم در همدان , بابک مهدی آزاد روز جاری در گرد هم آیی جهت دهی نخاله های ساختمانی شهرستان اظهارکرد : سالیانه در چهار هکتار زمین به طول ۱۵ متر نخاله های ساختمانی تخلیه می شود که مساوی دو درصد خاک برداشت شده از مرحله شهر است .

او ادامه بخشید : پنج درصد کامیون های حمل آشغال از ضابطه تخطی می نمایند که برای رویا رویی با این اشخاص ۱۷ ضابط قضایی در لحاظ گرفته شده و کامیونهای خلاف کار را متوقف می نمایند .

مهدی آزاد تصریح کرد : متاسفانه کامیونهای حمل نخاله های ساختمانی در همدان هدایت نشده و دارنده صنف و اتحادیه نیستند .

او ادامه اعطا کرد : گهگاه برای خاکبرداری از یک ساختمان که نیاز به ۱۵ کامیون است بیش تر از ۴۰ کامیون در محل حاضر میشوند که مشکلاتی را برای صاحب و ساکنان حیطه ساخت می نمایند .

مدیرعامل مدیر پسماند شهرداری همدان بیش تر کرد : چهار اکیپ فعال گشت زنی در تراز شهر موجود است و پاک سازی شهر و بخش از جاده های فرعی بوسیله پیمانکاران سرویس ها شهری انجام می شود .

او از مطالعه و مکان یابی وبسایت نو دفع نخاله های ساختمانی خبرداد و اعلام کرد : دراین مورد نیاز نیست شهرداری مساله زیست محیطی را بسنجد و طرح خویش را به محیط زیست ارائه نماید .
مهدی آزاد در رابطه دفع نخاله های ساختمانی روستاها هم خاطرنشان کرد : این کار متولی خاصی در ده ندارد و با اعتنا به این که وبسایت دفع نخاله در زباط شورین واقع است که مسافت متعددی با روستاها دارااست روستائیان به دفع نخاله در کناره جاده یا این که جاده های فرعی اقدام می نمایند و چه بسا تخلیه بدون پول نیز نمی تواند مشوق خیر و خوبی برای آنان باشد .

او بیشتر کرد : سنگبری هایی هم در کنار جاده وجود دارا‌هستند که نخاله های خویش را همانجا رها کرده و وظیفه ای برای حمل نخاله و دفع در مکانی مطلوب شم نمیکنند .

او تصریح کرد : شهرهای جورقان و مریانج هم وبسایت تخلیه نخاله ندارند .

مهدی آزاد در بخش دیگری به یادگرفتن صورت به صورت ۶۹ هزار خانوار از مجموع ۱۷۰ هزار خانوار شهرستان در مسئله تفکیک آشغال از مبدا خبرداد و افزود : ۸۵ درصد آشغال همدان تَر و ۱۵ درصد کم آب است. حمل نخاله شمال تهران

یکی ازاقدامات حیاتی اداره سرویس ها موتوری شهرداری اصفهان در مورد تمیزکاری شهروبهبودعملکردجابجایی نخاله های ساختمانی ایجادآژانس حمل نخاله وتوزیع باکس های حمل نخاله باحجمی بالغ بر ۲ . ۵ متر مکعب وظرفیت ۳ تا ۴ هزارکیلوگرم درمناطق متفاوت شهرزیبای اصفهان میباشد . ازمزایای این طرح می توان به مواردذیل اشاره کرد : استقرارباکس درمحل پیدایش نخاله وجلوگیری ازپراکندگی نخاله وسدمعبر افزایش بازده کاربدلیل عدم ریختن نخاله روی زمین وبارگیری دوباره عدم ریزش نخاله درحین حمل درسطح شهر کاهش هزینه های بارگیری وحمل نخاله حفظ نظافت وپاکیزگی معابرشهر واگذاری حمل…

بیشتر بخوانید
قالب وردپرس