شما این‌جا هستید

لوله بازکنی

چگونه فاضلاب توالت فرنگی را لوله کشی کنیم لوله بازکنی توالت فرنگی لوله کشی 

چگونه فاضلاب توالت فرنگی را لوله کشی کنیم

چگونه فاضلاب توالت فرنگی  را لوله کشی کنیم  ؟

فاضلاب توالت فرنگی (2)

 

لوله کشی اصولی آب و فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی اهمیت متعددی داراست . در فیس بی توجهی به سفارش های بیان شده برای لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی و اجرای غیر اصولی آن , پس از انجام عملیات نازک کاری ساختمان ( کاشی کاری کف خدمات و دیوارها ) در هنگام نصب سرویس بهداشتی خارجی و بقیه خدمات ,

خیر فقط توانمند به نصب مطلوب آن ها نخواهیم بود بلکه براى رفع نواقص جانور , هزینه های هنگفتى را هم متحمل خوا هیم شد .

درین نوشته‌علمی با خط مش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی و بعضی از سفارش های متداول درین روند آشنا خواهید شد .

برای شناخت طولانی تر دراین باره , شما خوا‌نندگان گرامی را به مطالعه نوشته‌ی علمی لوله کشی فاضلاب ساختمان دعوت می‌کنیم .

روشهای لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

فاضلاب توالت فرنگی (2)

لوله کشی بایستی تا حد قابلیت صاف , راست و در خطوطی موازی با سقف ها , دیوارها و کف های ساختمان در اطراف آن ها , اجرا شود .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی 1

صورت

لوله کشی صاف و راست فاضلاب توالت فرنگی

 

در شاخه های افقی تغییر و تحول مسیر لوله نباید با زاویه بزرگتر از ٤٥ رتبه فیس گیرد . در عین درحال حاضر , تغییر و تحول مسیر لوله های هواکش میتواند با زاویه ای بزرگتر از ٤٥ رتبه باشد . در صورت ذیل , با به کارگیری از دو تغییر و تحول ٤٥ رتبه , تغییر و تحول مسیر٩0 رتبه تاسیس شده است .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی 2

صورت 2 مثال ای از تغییر و تحول رتبه در شاخه ها

دقت شود که لوله های قائم فاضلاب و هواکش بایستی موازی نیز نصب شوند . همینطور , مسافت لوله های فاضلاب و هواکش با نیز و یا این که با بقیه لوله ها و هم با نزدیکترین سطح ها دیوار دستکم بایستی ٥ سانتیمتر باشد تا قابلیت دسترسی و بده بستان مهیا باشد . عبور لوله های فاضلاب و هواکش از پنجره ها , درها و دیگر بازشوهای ساختمان مجاز نمیباشد .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی 3

صورت 3 لوله ها بایستی موازی نیز و با دستکم فاصه 5 سانتی متری باشند

پیشین از اجرای لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی و بقیه امکانات , باید به طریقی استاندارد , مقدار و محل رخنه‌ های ضروری جهت عبور لوله ها در کف , سقف و دیوارها در نقشه های کارگاهی معین شود و نهایتا به ثبت دستگاه نظارتی رسد .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی 4

صورت 4 رخنه‌ کاری برای عبور لوله فاضلاب

دهانه های گشوده لوله های انشعاب هواکش و فاضلاب که ادامه آن ها به بعد از آن موکول شده و یا این که آنکه قرار است بعد ها به دستگاه متصل شوند , بایستی فورا پس از نصب لوله ها , با درپوش موقت و قابل قبولی بسته شود .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی 5

صورت 5 بستن دهانه های گشوده فورا بعداز لوله کشی

6 – اجرای لوله کشی افقی فاضلاب بایستی تا حد قابلیت , با شیب یکنواخت فیس گیرد . در تمامی جا , شیب لوله ها باید در سمت و سوی دورکردن فاضلاب از اسباب بهداشتی و بقیه مصرف کننده ها باشد و اجرای شیب برعکس مجاز نمی باشد . شیب کارگذاری لوله ها بایستی دستکم حدود ذیل را برآورده سازد :

تا قطر ١٠٠ میلیمتر , شیب ٢ درصدی

قطر ١٢٥ و ١٥٠میلیمتر , شیب 5/1درصدی

دقت :

شیب در لوله افقی فاضلاب از ٤ درصد نباید بیش تر باشد . درباره‌ی لوله هواکش افقی دستکم شیب در بایستی یک درصد باشد . شیب لوله های افقی هواکش باید به طرف نقطه اتصال این لوله به لوله فاضلاب اجرا شود .

صورت 6 لزوم رعایت کردن شیب در لوله های افقی

در سیستم لوله کشی فاضلاب و هواکش مسافت دو محل تکیه دادن همسایه حداکثر برابر با جداول استاندارد باشد .

پیشبینی سیفون برای هرمورد از اسباب بهداشتی یا این که بقیه دستگاه هایی که به کانال لوله کشی فاضلاب پیوند میخورد , ضروری است . بر رمز رویه لوله خروجی هیچ کدام از اسباب بهداشتی نبایستی طولانی تر از یک سیفون کار گذاشت .

چگونگی نصب سرویس بهداشتی خارجی و روش تهیه و تنظیم سیفون آن در مقاله‌ها طریقه نصب سرویس بهداشتی خارجی و روش تهیه و تنظیم سیفون سرویس بهداشتی خارجی ( به زودی منتشر می شود ) در دست شما دوستان است .

مسافت استاندارد سرویس بهداشتی خارجی با دیوار

در جانمایی لوله فاضلاب و خرید سرویس بهداشتی خارجی , دقت شود که مسافت استاندارد سرویس بهداشتی خارجی تا دیوار پشت آن باید نزدیک به 30 سانتی متر باشد . این مسافت , از راءس لوله خروجی فاضلاب بنا شده در ذیل سرویس بهداشتی خارجی مقدار گرفته می شود . ولی شاید مسافت راءس لوله خروجی سرویس بهداشتی خارجی از دیوار در برخی منزل های کهن , مقداری طولانی تر یا این که کمتر از حد قید شده باشد . توجه شود که مسافت راءس لوله فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی تا دیوار مساوی با مسافت دو پیچی است که سرویس بهداشتی خارجی را به زمین وصل کرده اند و میتوان برای راحتی طولانی تر , مسافت دیوار تا یکی‌از دو پیچ را مقدار گرفت . درصورتیکه در هر طرف سرویس بهداشتی خارجی دو پیچ و در مجموع 4 پیچ سرویس بهداشتی خارجی را به زمین وصل کرد‌ه باشد , برای مقدار گیری مسافت استاندارد سرویس بهداشتی خارجی از دیوار , مسافت میانه در میان دو پیج یک طرف را تا دیوار ملاک قرار می‌دهیم . در غایت , هنگام نصب لوله کشی سرویس بهداشتی خارجی یا این که خویش سرویس بهداشتی خارجی , آب جانور در کاسه سرویس بهداشتی خارجی را صد رد صد بایستی تخلیه و شیر آب متصل به سرویس بهداشتی خارجی را هم تا نهایی تراز جدا کرد .

صورت 7 لزوم استقرار سرویس بهداشتی خارجی در مسافت ای مطلوب از دیوار

محل قرارگیری دهانه اتصال کانال فاضلاب به اسباب بهداشتی

در هنگام اجرای سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان , اطلاع از حالت دهانه های اتصال کانال فاضلاب به امکانات بهداشتی ساختمان , بعد ها و مقدار وسایل بهداشتی و روش اتصال آن ها به دهانه های کانال فاضلاب از اهمیت خاصی برخوردار‌است . در موقع اجرای لوله کشی فاضلاب , باید ضمن دقت به بعد ها و مقدار مکان نصب وسایل بهداشتی و خدمت های گزینه به کارگیری در آن , داده ها کافی هم از حالت حکم کننده بر بازار داشته باشیم تا بتوانیم با اقدامی اصولی و مطلوب , روند لوله کشی خدمت های بهداشتی را به سادگی و بی نقص انجام دهیم .

درباره‌ی لوله کشی سرویس بهداشتی خارجی خوب تر است به مورد ها ذیل دقت نماییم :

صورت 8 نمایی از یکی‌از پروژه های لوله کشی فاضلاب صورت گرفته

آیا مقدار سرویس بهداشتی خارجی و حالت آن


چگونه فاضلاب توالت فرنگی  را لوله کشی کنیم  ؟   لوله کشی اصولی آب و فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی اهمیت متعددی داراست . در فیس بی توجهی به سفارش های بیان شده برای لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی خارجی و اجرای غیر اصولی آن , پس از انجام عملیات نازک کاری ساختمان ( کاشی کاری کف خدمات و دیوارها ) در هنگام نصب سرویس بهداشتی خارجی و بقیه خدمات , خیر فقط توانمند به نصب مطلوب آن ها نخواهیم بود بلکه براى رفع نواقص جانور , هزینه های هنگفتى را…

بیشتر بخوانید
انواع اتصالات در لوله کشی نصب شیرآلات و لوله کشی 

انواع اتصالات در لوله کشی

یکی‌از مهمترین بخش‌های سیستم لوله‌کشی , مشاجره آب‌بندی و عدم نشتی هست . معمولاً سیستم‌های لوله‌کشی در ذیل کار قرار میگیرند و دسترسی و بازدید از آن ها ممکن نیست ; به همین بهانه درصورتی‌که نشتی در اتصالات چهره دهد , نیاز به‌صرف وقت و هزینه ی گزاف داراست . نصب شیرآلات

اتصالات در سیستم‌های لوله‌کشی گوناگون بر طبق کاربرد و متاع لوله و اتصال به‌صورت‌های متعدد می باشند .

درین مقاله به بررسی اجمالی گونه های اتصالات در سیستم‌های لوله‌کشی متفاوت میپردازیم .

اتصالات جوشی :

در لوله‌کشی با لوله‌های سیاه ( فولادی ) که ازجمله مصارف آنها می‌توان به گازرسانی , تهویه مطبوع , اطفای آتش و موتورخانه اشاره نمود کلیهٔ اتصالات مبنی بر استاندارد یک یا این که دو پاس جوش داده میشوند .

اتصالات اتویی :

در لوله‌های پلی‌پروپیلن ( تک لایه ) لوله و اتصال به وسیله دستگاهی که به اتوی لوله آوازه داراست گرم شده و به‌صورت سطحی ذوب می گردند , بعد از فک دستگاه خارج‌شده در نیز قرار می گیرند و بدین صورت به نیز جوش داده میشوند .

اتصال پرسی :

در لوله‌های 5 لایه ( تلفیقی ) , همان‌طور که در مقالهٔ لوله‌کشی با لوله‌های 5 لایه توضیح داده شد , لوله درون اتصال واردشده و بوسیله فک پرس به نیز پرس می شوند .

اتصال مهره‌ماسوره‌ای ( کوپلینگی ) :

این اتصال در لوله‌های تلفیقی و همینطور لوله‌های پلی‌اتیلن که برای مصارف آبرسانی به کار گیری می گردند کاربرد داراست , به‌این صورت که به‌واسطهٔ بستن مهره بر روی اتصال لوله به‌صورت آب‌بند وارد اتصال می شود .

جوش سربه‌سر :

این مدل از اتصال در لوله‌کشی پلی‌اتیلن که برای مصارف انتقال فاضلاب به کار گیری می گردد کاربرد داشته , لوله و اتصال بوسیله دستگاهی که به راکت آوازه داراست در بخش حاشیه گرم شده , ذوب می شوند و با تماس با یکدیگر به‌صورت خطی جوش داده میشوند .

اتصال رزوه‌ای :

در‌این اتصال که خاص لوله‌های گالوانیزه و یا این که اتصالات فیتینگی می باشد , بدنهٔ لوله به وسیله دستگاهی به عنوان حدیده رزوه شده و با به کار گیری از آچار لوله گیر و گیره و به کارگیری از اشکال نوارتفلون یا این که تفلون مایع و یا این که خمیر و کنف , لوله درون اتصال فرو رفته و آب‌بند می گردد .

اتصال فلنجی :

این گونه از اتصال که معمولاً در سایزهای بالای دو اینچ کاربرد داراست به‌این صورت است که لوله بوسیله جوش , جوش سربه‌سر و یا این که رزوه مبتنی بر مدل لوله , به قطعه‌ای به عنوان فلنج متصل می گردد , دوتا فلنج با فی مابین داشتن یک واشر به‌وسیله ی پیچ و مهره به یکدیگر بسته خواهند شد , مزیت این اتصال امکان به کارگیری در سایزهای بالا بوده و همینطور اتصال فارغ از تخریب جزو لوله‌کشی قابل جدا شدن میباشد , ولی در بقیه اشکال اتصال برای این مراد از گونه های مهره‌ماسوره به کار گیری می گردد .

اتصال پوشفیت :

این اتصال همان‌گونه که در مقاله ی اجرای پوشفیت به‌صورت بی نقص توضیح داده شد , از یک سوکت و اورینگ تشکیل می گردد , با آمدن لوله به سوکت همان‌گونه که از اسم اتصال برمی‌آید اتصال آب‌بند خواهد بود . کاربرد این گونه اتصال در انتقال فاضلاب میباشد .

اتصالات چسبی :

این گونه از اتصالات به سه صورت فشار توانمند و فشار میانگین و فشار ضعیف بر طبق محصول لوله و اتصال قابل‌تصور می باشند , رزین یا این که چسب بدنهٔ داخلی اتصال و بدنه ی فرنگی لوله را به یکدیگر جوش میدهد .

گونه های متفاوت لوله های فاضلاب

درود می کنم سرویس دوستان عزیز و ملازمان تعمیرکار آنلاین . روز جاری با بررسی گونه های لوله های فاضلاب ساختمانی در خدمتتون هستیم . حتما شما نیز تو ساختمون های در اکنون ساخت یا این که مرمت , لوله های کلفت جان دار تو کف خدمت های بهداشتی و آشپزخونه ها رو دیدین . صحیح حدس زدین این لوله ها فاضلاب می‌باشند که بصورت یک کانال درختی از قسمت های متفاوت ساختمان آغاز شده و در غایت به کانال فاضلاب شهری یا این که چاه فاضلاب ختم میرسند . برای تکان آب درون لوله فاضلاب هیچ نیروی پیشرانه ای بجز شیب جانور در مسیر لوله وجود نداره و این یعنی این که , رعایت شیب مطلوب برای لوله های فاضلابی یه فرمان اساسی محسوب میشه . بریم راز اصل مقاله .

حتما توجه کردین که لوله های فاضلاب با دقت به عصر هنگامی ساختشون گونه های مختلفی ندارد , از لوله های فلزی تا لوله های پلیمری تو ساختمون های مملکت عزیزمون مصرف شده . روز جاری قصد داریم داده ها مختصری از اشکال متفاوت این لوله ها و کاربرد هر کدوم خدمتتون ارائه بدیم .

گونه های متفاوت لوله های مورد به کارگیری در کانال فاضلاب دربرگیرنده , لوله های چدنی , سیمانی , پلیمری , گالوانیزه و آزبستی می‌باشند که کلیه این لوله ها با دقت به‌وجود مواد خورنده در فاضلاب می بایست در قبال خوردگی مقاومت خیر داشته باشند . در پی با معرفی گونه های این لوله ها همراه ما باشید :

لوله های چدنی

این لوله ها بیشتر در ساختمان های یک‌سری ده سال قبلی کاربرد داشته و امروزه عموما مورد به کارگیری گسترده قرار نمیگیره . تمام خطوط فاضلاب درین روش فلزی می‌باشد و قطعات ظخیم و سنگین وزن لوله های چدنی با اتصالات خاصی به همدیگه می چسبند . اتصالات زانویی و سه راه و روش درین سیستم , ابتدا با کوبیدن کنف عایق بندی و درپی با سرازیرشد سرب داغ طاقت فرسا و سفت میشوند .

گهگاه تو تعمیرات ساختمان های سابق نیاز به تصحیح این کانال وجود داره , البته با دقت به کیمیا بودن مصالح اون و همین طور تعداد کم تعمیرکارای این قضیه , مخارج این سیستم عموما بالا میره . مزیت هایی که منجر می شد مهندسان دیر باز سراغ این سیستم برن دربرگیرنده :

این لوله ها مشقت و مقاومت بالایی دارا هستند و بسادگی در گیر شکستگی و شکاف شدگی نمیشن . این لوله ها براحتی در قسمت های گوناگون ساختمان بکار میرن و نگرانی از نگاه بارهای وارده به اونها وجود نداره .
تراز داخلی این لوله ها در تمام ارتفاع لوله با محلول قطران و قیر داغ پوشانده شده که یک لایه نسبتا مطلوب نگهدارنده در قبال خوردگی در باطن لوله تولید میکنه .
جزئیات اتصالات این گونه لوله تلاش خیر و خوبی در مورد آب بندی داره و بسادگی مبتلا نشتی نمیشه .
تنوع اتصالات این لوله زیاده و پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان میتونه باشه .
از معایب این لوله نیز میشه به هزینه بالای مصالح و حقوق برای اجرای این کانال و هم مراحل اجرایی دشوار و طولانی اون اشاره نمود .

لوله های گالوانیزه

این لوله ها از فولاد قابل انعطاف درست شده گردیده اند و برای حفاظت از فولاد در قبال مواد خورنده , تراز داخلی و فرنگی لوله با لایه ای از روی و قلع پوشانده شده


یکی‌از مهمترین بخش‌های سیستم لوله‌کشی , مشاجره آب‌بندی و عدم نشتی هست . معمولاً سیستم‌های لوله‌کشی در ذیل کار قرار میگیرند و دسترسی و بازدید از آن ها ممکن نیست ; به همین بهانه درصورتی‌که نشتی در اتصالات چهره دهد , نیاز به‌صرف وقت و هزینه ی گزاف داراست . نصب شیرآلات اتصالات در سیستم‌های لوله‌کشی گوناگون بر طبق کاربرد و متاع لوله و اتصال به‌صورت‌های متعدد می باشند . درین مقاله به بررسی اجمالی گونه های اتصالات در سیستم‌های لوله‌کشی متفاوت میپردازیم . اتصالات جوشی : در لوله‌کشی با لوله‌های…

بیشتر بخوانید
معرفی لوله پنج لایه آرم پایپ لوله کشی 

معرفی لوله پنج لایه آرم پایپ

با اعتنا به مخارج کلان ساختمان های مدرن , طرح ریزی برای ارتقا ارتفاع قدمت ساختمان ها امری لازم به لحاظ می‌رسد . یکی مهم‌ترین کارداران جهت ارتقا ارتفاع قدمت ساختمان , سیستم تاسیسات و لوله کشی آن است . لوله کشی

به طور همزمان با ترقی های اخیر و کاربرد تکنولوژی های نو در صنعت ساختمان , لوله های بکار رفته در ساختمان هم در گیر تحولی شگرف شده‌است . این دگرگون سازی با عرضه لوله های تلفیقی پنج لایه PERT – AL – PERT و PEX – AL – PEX یا این که PEX با ارتفاع قدمت بیش تر از 50 سال و با دمای کاربری حداکثر 95 سکو سانتی گراد معرفی شده‌است .

نسل نو لوله ها که اصطلاحا به لوله های پنج لایه مشهور هستند به دلیل مواقعی همچون :

۱ – استحکام و تداوم طولانی دوران

۲ – رعایت بی نقص استانداردهای بهداشتی

۳ – نصب سرعت بالا و سهل و آسان

۴ – قیمت خوب

با گاز در سراسر عالم جایگزین لوله های فلزی و پلیمری گردیدند . این لوله ها درکلاس PERT – AL – PERT , PEX – AL – PEX یا این که PEX ساخت و مورد به کارگیری قرار می‌گیرد .

ساختار مولکولی لایه های حفظ کننده : لایه آلومینیومی در مجموع به طوری در کنار همدیگر قرارگرفته اند که در سیستمهایی مانند آبرسانی سرد وگرم . آب‌آشامیدنی . رادیاتور . گرمایش از کف . هوای فشرده و انتقال مایعات از عملکرد حداکثر بر خوردار می‌باشند .

در‌این لوله ها مایعات و سیالات بدلیل عبور از داخل لایه PERTیا PEX خیر صرفا همگی خاصیت و ویژگیهای خویش را محافظت می‌نماید بلکه بدلیل ساختار صیقلی و صاف مواد لایه درونی هیچگونه رسوب و خوردگی بر جای نخواهد ماند .

در عین درحال حاضر لایه PERTیا PEX بیرونی هم هر جور فشار . خورندگی و ضربات افتعالی را به هنگام نصب و بعداز آن در زمان زمان تحمل و دفع می‌کند . لایه آلومینیومی هم تحت عنوان لایه میانی در سراسر ارتفاع لوله با به کار گیری از تکنولوژی توسعه یافته ultrasonic از یک سو بازدارنده از نفوذ اکسیژن شده و از سمت دیگر با مراقبت موقعیت لوله در حین خمش نیاز به مصرف اتصالات متفاوت را در حجم وسیعی کاهش می دهد .

در مجموع رعایت تمامی استانداردهای تحمیلی سالم و بهداشت مرتبط با آب‌آشامیدنی و نوشیدنیها در کنار مزیتهای فوق الذکر می‌تواند ادب و آسایش خاطر را برای مصرف کنندگان به همراه داراست .

لوله پنج لایه با مارک نشانه پایپ

تائیدیه های صادر شده از طرف مراجع ذیصلاح و انجام آزمایشات متفاوت علمی
پایین استانداردهای ASTM F1282 و ASTM F1281 و استاندارد ملی کشور ایران ISIRI 12753 دربرگیرنده
آزمایش های : تحمل فشار در دماهای گوناگون ( PRESSURE TEST ) , کشش ( RING STRENGTH ) ,
ضخامت لایه آلومینیوم و تمامی لایه ها , ترکیدن ( BURST ) , پایداری حرارتی , بررسی شرایط جوش لایه
آلومینیوم , شاخص ذوب مواد نخستین ( MFI ) , بررسی بعدها لوله , مقدار گیری درصد ژل لوله های PEX می
باشد .

ساختار شیمیایی لوله پنج لایه نشانه پایپ

ساختار شیمیایی لوله های پنج لایه , پلی اتیلن می‌باشد که یک کدام از لبریز مصرف ترین مواد ترموپلاست در دنیا بوده و دارنده خاصیت پر رنگ ای نظیر عایق الکتریکی , خواص فیلم شدن و مقاومت شیمیایی می‌باشند .

ساختار فیزیکی لوله پنج لایه نماد پایپ

لوله های پنج لایه نماد پایپ از مدل لوله های مرکبی می‌باشند که از ادغام دو لایه پلی اتیلن به اسم PERTیا PEX و یک لایه فلز و دو لایه چسب منحصر به فرد ساخته شده شده‌است .

درین لوله ها , لایه های داخلی و فرنگی از فرآورده پلی اتیلن و لایه میانی از آلیاژ آلومینیوم میباشد .

پلی اتیلن نماد پایپ

همان طور که گفته شد پلی اتیلن یکی مالامال مصرف ترین مواد ترمو پلاستیک در عالم می‌باشد که خاصیت قابل توجهی مانند عایق الکتریکی , خواص فیلم شدن و مقاومت شیمیایی را دارا هست . سوای عطر و طعم بوده و سمی نیست . البته در عین هم اکنون دارنده چندین ضعف هایی هم است که به ساختار مولکولی آن بر میگردد . بعنوان نمونه مقاومت پلی اتیلن در قبال حلال ها با گاز با دما و قوانینی که مرحله در معرض آن قرار میگیرد , تغییر میکند و ترک زائی تنشی در تمام حالاتی که مرحله پلیمر در تماس با یک مایع باشد موجود است و در چنین قوانینی میزان تخریب به گونه پلی اتیلن و فرمول بندی آمیزه پلیمری وابسته است . بعنوان نمونه لوله های ساخت شده با پلی اتیلن برای بازه طولانی در جوار آب جوش قابل به کار گیری نیستند این دستور به کار گیری این لوله ها در کانال های آبرسانی حرارتی را محدود نموده است .

بمنظور تصحیح ساختار , با صرفه نمودن و تقویت این پلیمر در قبال حرارتهای بالا آنرا زیر چند پروسه شیمیایی ازجمله برهان دار کردن و کانال ای نمودن پلیمر قرار می دهند . با مشبک شدن پلی اتیلن , خصوصیت های جریانی این پلیمر محدودتر شده و پلیمر در بخش اعظمی از حلالهایی که PE معمولی را حل می نمایند حل نمیگردد .

علاوه بر این پلی اتیلن اصلاحیه و مقاومت حرارتی آن ارتقا یافته و از مقاومت خستگی فراوان بیشتری برخوردار می شود . این پلی اتیلن کانال ای شده از بلورینگی و آلرژی ترک زایی تنشی متری برخوردار‌است وتحت این حالت ویژگیهای الکتریکی آن کماکان پا برجاست و مقاومت دی الکتریک آن هم بهبود یافته است .

لایه آلومینیوم

هر چند لوله های پلیمری نظیر پلی اتیلن , پلی پروپیلن , پلی اتیلن مشبک , دارنده مزایایی نسبت به لوله های فلزی هستند البته دارنده دو مشکل بزرگ پایین هم می‌باشند :

الف ) ضریب انبساط حرارتی مضاعف

بطور کلی ضریب انبساط حرارتی مواد پلیمری در مقایسه با فلزات زیاد بالا هستند . بعنوان مثال ضریب انبساط حرارتی پلی پروپیلن و پلی اتیلن در محدوده ۱۹ % – ۱۴ % می‌باشد اگر که ضریب انبساط حرارتی فلزات کمتر از ۰/۰۲می باشد .

وقتی که آب گرم باطن لوله های پلیمری جریان یابد ارتفاع لوله ها ارتقا می‌یابد و در صورت بسته بودن کانال لوله کشی ساخت تنش های حرارتی کرده و ارتفاع قدمت لوله را کاهش می‌دهد .

ب ) نفوذ اکسیژن

نفوذ اکسیژن به درون آب بخصوص در سیستم های حرارتی مانند شوفاژ تخریب اجزای فلزی


با اعتنا به مخارج کلان ساختمان های مدرن , طرح ریزی برای ارتقا ارتفاع قدمت ساختمان ها امری لازم به لحاظ می‌رسد . یکی مهم‌ترین کارداران جهت ارتقا ارتفاع قدمت ساختمان , سیستم تاسیسات و لوله کشی آن است . لوله کشی به طور همزمان با ترقی های اخیر و کاربرد تکنولوژی های نو در صنعت ساختمان , لوله های بکار رفته در ساختمان هم در گیر تحولی شگرف شده‌است . این دگرگون سازی با عرضه لوله های تلفیقی پنج لایه PERT – AL – PERT و PEX – AL –…

بیشتر بخوانید
نصب شیرآلات لوله کشی 

نصب شیرآلات

پایانی کاری که یک لوله کش در ساختمان انجام می‌دهد و چیزی که در غایت لوله کشی در سرویسها به چشم میخورد شیر آلات هست . پس برای نصب شیر آلات بایستی توجه واجب و تمیزی را به فعالیت پیروزی تا شیرآلات به خیر خویش را نشان دهد .

شیرآلات ساختمانی فراوان متنوع می‌باشند و به همین منظور نمیتوان کلیه اشکال این شیرآلات را بصورت جامع فرایند و صورت نصب آنها‌را توضیح اعطا کرد . آنچه که مسلم است این است که هر کارخانه اگر چه استاندارد های حتمی برای نصب شیرآلات را در حیث دارااست البته تکنیک ها و روش های یگانه خویش را نیز بخصوص برای شیرآلات فانتزی در نصب به عمل می‌گیرد . لوله کشی

ولی ما درین مقاله در زمینه‌ی نصب شیرآلات توضیح می‌دهیم و در صورت نیاز به بده بستان شیرآلات خوبتر است ضمن مطالعه این مقاله , زمینه بده بستان شیرالات ساختمان را نیز مطالعه کنید .

در‌این مقاله با دقت به سئوالاتی که از همیاران ما شده‌است و عمومیت شیر الاتی که نصب شده همت میکنیم نکاتی کاربردی از نصب بزرگترین اشکال شیرآلات منزل را برای شما توضیح دهیم و از تجربه همکارانمان در نصب شیرآلات ساختمانی نیز به کار گیری و در‌این نوشته حیث کنیم . لوله بازکنی خاقانی اصفهان

نصب شیرآلات دستشویی اهل ایران و دستشویی خارجی

مراد ما شیرهایی است که به دو مبنا بر روی دیوار نصب میشوند . این شیر ها معمولا در خزینه و دستشویی به کار گیری میگردند البته الزاما اینگونه نیست و شاید در فضاهای دیگری نیز چشم شوند . به عنوان مثال در مثال شیرهای سینک کهن نیز روش نصب به همین صورت میباشد .

برای نصب این شیر ها از یک جفت لنگی به کارگیری می شود . این لنگی ها در یک سمت 2 . 5 و در سمت دیگر سه چهارم می باشند .

برای نصب شیر آلات در سطح نخستین بایستی لنگی های شیر را تفلون کنیم , بعداز تفلون کردن لنگی ها آن‌ها‌را در محل خروجی آب نصب میکنیم ,

چنانچه که درصورتی که خروجی ها خیلی درون باشد می توان گذشته از لنگی ها از روپیچ توپیچ کوتاه یا این که بلند به کارگیری کنیم . لنگی های شیر این امکان را دارااست که می توان با تهیه آن ها شیر را به طور مرحله نصب کرد .

به‌این صورت که می بایست با چرخش این لنگی ها دهانه آن دقیقا با دهانه شیر یکسان شود به شکلی که خیلی راحت با دست بتوانید هر دو مهره شیر را بر روی این لنگی ها ببندید .

پس از نصب لنگی ها پولکی را روی لنگی قرار داده و شیر را در دست گرفته و واشرهای سایز 2 . 5 را در درون مهره ها قرار می‌دهیم و بعد از آن مهره های روی شیر را روی لنگی که به دیوار نصب کردیم می بندیم تا جایی که مهره ها محکم شود و درپی شلنگ یا این که دانش دوش را به شیر وصل میکنیم . لوله بازکنی در پیام نور قم

برای نصب شیر اعتنا نمائید تا جای ممکن شیر صاف و سطح بسته شود . اگر چه این مسئله مدام صحیح نیست به این دلیل‌که گاها به دلیل دسته لوله کشی و یا این که به دلیل عملیات بنایی جای لوله ها تغییر کرده و نمی‌توان کاری برای سطح شدن آن انجام اعطا کرد .

قضیه دیگر این‌که در هنگان بستن مهره ها می بایست یکی یکی انها را محکم کرد . یعنی دو به دور یک مهره و بهد دو به دور مهره کناری و همین طور تا اخر . این فعالیت را تجربی بوسیله همیاران ما در تیم تاسیسات 24 ساعته میگوییم که در شرایطی‌که یک مهره را محکم نمایید و دیگری را هنوز دست نزده باشید نمی توانید دقیقا دنده های مهره با بر روی دنده های لنگی محکم نمائید و منجر پیچ رو پیچ شدن مهره و بیرون شدن آن از آب بندی خواهید شد .

مهره های شیر سرویس بهداشتی

آن گاه می بایست شیلنگ دستشویی یا این که المک منحصربه‌فرد خروجی آب را با به کارگیری از واشر اختصاصی در جای خویش سفت فرمایید . در لحاظ داشته باشید که شیر های سرویس بهداشتی شیلنگ خور میباشند و این شیلنک در تحت انها تعبیه می شود و شیر های المک دار خروجی آب بر روی آن‌ها نصب شده که المک به ان نصب می شود

شیرها این چنینی از نگاه صورت و فرم فراوان متنوع است اما طریقه نصب کلیه آنان به صورتی که گفته شد هست .

شیر خزینه

برای بستن شیر خزینه دقیقا مطابق با گفته های بالا کار می شود با این تفاوت که شیر خزینه از دسته خروجی آب در صدر می‌باشند . یعنی الک روی آنهها نصب می شود و به وسیله یک تا دو بست به دیوار نگه داشته می شود .

ولی دسته های کلاسیک دقیقا موقعیت شیلنگ خور سرویس بهداشتی را دارا‌هستند . آنهاه یک المک مستقل دارا‌هستند که به دیوار با نصب خصوصی دوش و در طول 180 تا 190 نصب می‌شوند . آن گاه در ذیل این المت یک سه راهی تعبیه می شود که یک جور دستور دارااست . لوله بازکنی محدوده کارگر

سه راهی شیر خزینه

شیلنگ ذیل شیر را که یک شیلنگ دو رمز است می بایست یک راز به ذیل سه راهی و یک رمز به ذیل شیر نصب فرمائید . شیوه سوم این سه راهه معمولا منحصر به فرد دوش نوباوه یا این که محرمانه دوش کوچک است که با شیلنگ عمل می نماید و متحرک است .

برای نصب سه راهی در حیث داشته باشید که در شرایطی‌که این سه راهی بر عکس نصب شود آب یا این که از خصوصی دوش نمی آید و یا این که با فشار مضاعف کم میاید و این یک کدام از عارضه ها کم بودن فشار آب دوش بعضا از منزل ها است که مرتبا از متخصص ها ما سئوال می شود .

لوله بازکنی محدوده کارگر لوله بازکنی خاقانی اصفهان

پایانی کاری که یک لوله کش در ساختمان انجام می‌دهد و چیزی که در غایت لوله کشی در سرویسها به چشم میخورد شیر آلات هست . پس برای نصب شیر آلات بایستی توجه واجب و تمیزی را به فعالیت پیروزی تا شیرآلات به خیر خویش را نشان دهد . شیرآلات ساختمانی فراوان متنوع می‌باشند و به همین منظور نمیتوان کلیه اشکال این شیرآلات را بصورت جامع فرایند و صورت نصب آنها‌را توضیح اعطا کرد . آنچه که مسلم است این است که هر کارخانه اگر چه استاندارد های حتمی برای… لوله بازکنی در پیام نور قم لوله بازکنی خاقانی اصفهان

لوله بازکنی در پیام نور قم

بیشتر بخوانید
نگه داری از لوله کشی لوله کشی 

نگه داری از لوله کشی

رعایت نکات مرتبط با نگه داری از لوله کشی در خانه خیلی دارای اهمیت می‌باشد که در‌صورتی‌که نکات بهداشتی را بدانید هیچ گاه مشغول مساله لوله بازکنی نخواهید شد . لوله کشی

با سرویس از ما همراه باشید تا رویه های نگه داری از لوله کشی را با نیز بررسی کنیم .

لوله کشی و سیستم گرمایشی

لوله کشی مطلوب در سیستم گرمایشی خانه نقش موثری را داراست و در صورتیکه به شیوه درست انجام نشود , مخاطرات جبران ناپذیری را برای شما خواهد داشت . با سرویس از ما همراه باشید تا در‌این اینفوگرافیک لوله کشی در سیستم گرمایشی را با نیز بررسی کنیم .

حفظ از لوله کشی در فصل زمستان

یکی اتفاقات ناگواری که با سرد شدن هوا در زمستان شاید برای تاسیسات لوله کشی ساختمان پیش بیاید , یخ زدگی و در سود آن پارگی لوله است که در شرایطی‌که شما راه و روش های نگهداری از لوله کشی در فصل‌زمستان را بدانید , میتوانید از این واقعه دوری نمائید . با سرویس از ما همراه باشید تا درین اینفوگرافیک روش های محافضت از لوله کشی در فصل زمستان را با نیز بررسی کنیم .

لوله کشی
لوله کشی ساختمان
لوله کشی گاز
لوله کشی آب ساختمان
شماره لوله کشی
تماس با ما
لوله کشی خویش را به نیروهای حرفه ای ما بسپارید .

◄ لوله کشی در کمترین زمان

◄ لوله کشی با دستگاه های توسعه یافته

◄ لوله کشی مطمئن

جهت رفع خلل تاسیسات خویش با سرویس از ما تماس حاصل نمایید . لوله بازکنی منطقه زیبا دشت

اصول لوله کشی استاندارد

لوله کشی گرچه کار معمولی ای به نظر می رسد البته در حالتی‌که طبق استانداردهای خاصی انجام نشود . علاوه بر این‌که از دید مالی احتمال دارد شما‌را متضرر کند , منجر بوجود داخل شدن مشکلاتی مثل پارگی لوله ها و دغدغه های دیگر می شود .
1 . در همین راستا گروه سرویس از ما با رعایت لوله کشی اصولی و به کارگیری از لوله های مرغوب و کیفیت عالی می‌تواند لوله کشی ساختمان شما‌را تا 50 سال ضمانت کند .
ضمنا سایز همگی لوله ها طبق نقشه و لحاظ ناظر است .

اجرای اصولی لوله کشی فاضلاب

اجرای لوله کشی فاضلاب اعم از مهم‌ترین شغل های ساختمان است که در حالتی که به روش درست صورت نگیرد سبب ساز زخم وصال به لوله می شود . از همین رو اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان بایستی طبق اصول انجام گیرد که از فرسودگی و ناکارامدی لوله دوری نمود .

نکاتی در رابطه اجرای لوله کشی فاضلاب

ما برای شما مواقعی را که می بایست در اجرای لوله کشی فاضلاب رعایت نمایید ابلاغ کرده ایم .

نگهداری از لوله­ ها ی فاضلاب علیه مصالح ساختمانی :

لوله های فاضلاب و دیگر لوله ها در ساختمان های در حالا ساخت به دلیل وجود دیگر مصالح بایستی مورد اعتنا قرارگیرند تا مورد جراحت قرار نگیرند .
الف ـ با قرار دادن كارتن یا این که مقوا در ذیل لوله های ساختمان و فاضلاب از زخم آن خودداری نمائید .
ب ـ لوله را از شی ها و مصالح تیز بدور نگه دارید .
ج ـ آن‌گاه آزمایش و تأیید مهندس ناظر مسیر لوله کشی فاضلاب با به کار گیری از ملات سبك پوشانده شود تا از زخم احتمالی مصون گردد .

حفظ از لوله­ ها علیه نور و روشنایی بدون واسطه خورشید :

لوله­ های فاضلاب از محصول پلیمر در صورتی‌که درمقابل روشنایی خورشید به طور بی واسطه قرارگیرند سبب جراحت دیدن لوله می شود . پس در لوله کشی فاضلاب هنگام ساختمان سازی روی آن را با یک عایق بپوشانید .
کارمندان لوله کشی بایستی توجه کنند كه فوم XPE می بایست به بازه زمانی طولانی در معرض نور و روشنایی خورشید قرار گیرد .

دوری از پارگی و یخ زدگی لوله ها :

در حالتی که لوله کشی فاضلاب در فصل سوز‌و‌سرما انجام می گیرد احتمال دارد مبتلا پارگی و یا این که یخ زدگی شوند . بدین ترتیب پرسنل لوله کش بایستی بعداز اجرای سیستم لوله­ كشی و انجام آزمایش های متعدد , آب كل سیستم را تخلیه نمایند .
آن‌ها می‌توانند از آب نمک به کار گیری نمایند تا در صورتی‌که آب در نصیب هایی از لوله باقی ماند قابلیت یخ‌زدگی آن کمتر شود .

قرار ندادن وزن بسیار بر روی لوله های ساختمان :

تحت عنوان یك اصل كلی , به هیچ وجه مجاز به اعمال وزن مازاد روی لوله­ های نصب شده سیستم لوله­ كشی فاضلاب خزینه و سرویس بهداشتی نمی­باشیم . از قرار دادن وزن شیر آلات بهداشتی , وزن شیرهای اساسی و فرعی واحدها , وزن كلكتورها و… روی لوله­ ها بپرهیزید . لوله بازکنی گلابدره ۰۹۱۹۹۶۷۲۰۵۰

مسیر لوله کشی فاضلاب :

در شرایطی‌که لوله کشی در سقف انجام می‌گیرد هنگام ورود لوله فاضلاب به خزینه و سرویس بهداشتی می بایست محل تقاطع دو دیوار تحت عنوان مسیر عمودی گزینش گردد چون شاید در صورت نصب وسایل و آویزها بر روی دیوار منجر زخم وصال و ترکیدن لوله ی فاضلاب شود .

لوله­ ها می بایست مسیرهای افقی را در كف طی كرده و دقیقاً از ذیل حالت شیر آلات ساختمانی وارد اتصالات نصب شده در دیوار كردند .

نکته حائض اهمیت در لوله کشی انجام آن به طور اصولی است . به همین بهانه ما در‌این پست کلیه استاندارها و نکات دارای اهمیت مرتبط با یادگرفتن لوله کشی را برای شما بازگو می کنیم .

تعریف اتصالات در فراگیری لوله کشی

به امداد اتصالات , لوله ها در حین های متعدد به نیز وصل میشوند تا ارتفاع متبوع به دست آید ودر عین حالا اتصالات , پیوستگی و تغییر تحول جهت مسیر لوله کشی را تامین نماید .

اتصالات لوله کشی

سه راهها : مهم ترین و پرمصرفترین اتصالات در انشعاب لوله ها میباشند . سه راهها نظیر زانو در مقدار ها و گونه های متنوعی ساخته میگردند .

چهار رویکرد : در واقع به عبارتی سه رویه است که خروجی دیگری مقابل نافی داشته باشد محورهای این چهارراه خروجی در برگه ای مشترک واقع و بریکدیگر عمود می باشند . چهارراه هم نظیر سه رویکرد در مقدار های گوناگون ساخته میشوند . لوله بازکنی کامرانیه ۰۹۱۹۹۶۷۲۰۵۰

در پوشها : برای بستن انتهای لوله بوشن دار یا این که اتصالی که دارنده رزوه مادگی باشد به کار می‌روند . در پوشها از کالا چدن آهن پلاستیک چکش خوار و برنج می باشند .

مهره ماسوره ها : اشکال مختلفی دارا‌هستند . کاربرد زیاد مهره ماسوره ها در خطوط لوله کشی در سهولت تعمیرات نمود می نماید .

بوشن : معمولا رمز هر شاخه لوله یکی بوشن هم می بندند . بوشن ها از فرآورده چدن یا این که آهن چکش خوار

لوله بازکنی منطقه زیبا دشت لوله بازکنی گلابدره ۰۹۱۹۹۶۷۲۰۵۰

رعایت نکات مرتبط با نگه داری از لوله کشی در خانه خیلی دارای اهمیت می‌باشد که در‌صورتی‌که نکات بهداشتی را بدانید هیچ گاه مشغول مساله لوله بازکنی نخواهید شد . لوله کشی با سرویس از ما همراه باشید تا رویه های نگه داری از لوله کشی را با نیز بررسی کنیم . لوله کشی و سیستم گرمایشی لوله کشی مطلوب در سیستم گرمایشی خانه نقش موثری را داراست و در صورتیکه به شیوه درست انجام نشود , مخاطرات جبران ناپذیری را برای شما خواهد داشت . با سرویس از ما همراه… لوله بازکنی کامرانیه ۰۹۱۹۹۶۷۲۰۵۰ لوله بازکنی گلابدره ۰۹۱۹۹۶۷۲۰۵۰

لوله بازکنی کامرانیه ۰۹۱۹۹۶۷۲۰۵۰

بیشتر بخوانید
قالب وردپرس